Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Download

Image

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH

Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh (ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ thướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu, thiết kế các mẫu biểu áp dụng báo cáo tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh để thu thập thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm 79 biểu thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cụ thể như sau:......

Download

Image

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN

Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận/huyện/thị xã/thành phố thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện (ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ thướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu, thiết kế các mẫu biểu áp dụng báo cáo tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện để thu thập thông tin thống kê trên địa bàn quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh/thành phố bao gồm 37 biểu thu thập thông tin từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức cụ thể như sau:

  1. Đất đai, Dân số và Bình đẳng giới: 09 biểu;
  2. Kinh tế: 13 biểu;
  3. Xã hội và Môi trường: 15 biểu.

Download

Image

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP XÃ

Để tạo điều kiện cho Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị, tổ chức trên địa bàn xã/phường/thị trấn thực hiện báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp (ban hành theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ thướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã), Tổng cục Thống kê đã nghiên cứu, thiết kế các mẫu biểu áp dụng báo cáo tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp để thu thập thông tin thống kê trên địa bàn xã/phường/thị trấn trực thuộc quận/huyện/thị xã/thành phố bao gồm 17 biểu thu thập thông tin từ Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị, tổ chức cụ thể như sau:
  1. Đất đai và Dân số: 04 biểu;
  2. Kinh tế: 07 biểu;
  3. Xã hội và Môi trường: 06 biểu.