Image
Mục đích của Điều tra doanh nghiệp năm 2024

Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm mục đích:

– Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế – xã hội, lập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương;

– Phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP) năm 2023, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế;

– Biên soạn “Sách trắng doanh nghiệp năm 2024” và “Sách trắng hợp tác xã năm 2024”;

– Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp;

– Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

SỐ LIỆU TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA TẠI TỈNH ĐẮK LẮK

Tổng số doanh nghiệp toàn bộ và mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP TOÀN BỘ

8.345

Chỉ tiêu của cuộc điều tra là số liệu năm

2023

SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP MẪU

1.443

Thời gian điều tra từ 01.04.2024 đến

30.05.2024